CEO Ngọc Nguyễn

CMO – Nhà văn Phan Ý Yên

CCO Đặng Hồng Ngọc

CFO Dương Hồng Ngọc

COO Lê Anh